Специалност Дизайн и печатни комуникации
Специалност Дизайн и печатни комуникации
Развитието на графичната индустрия в България определя острата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в една модерна и перспективна специалност наречена „Дизайн и печатни комуникации”. Графичният дизайн, предпечатната подготовка и печатът на всички ежедневници, периодични издания, книги и всички видове рекламни материали изискват подготовка на съвременно ниво на ръководни и изпълнителски кадри за тази индустрия. 

Специалност „Дизайн и печатни комуникации” е една нова и актуална специалност, създадена през 2017 г., за да наследи специалност "Полиграфия", която има повече от 10 годишна традиция в ТУ София, филиал Пловдив. Планът на новата специалност е актуализиран, така че да изпълнява и най-съвременните изисквания на постояно развиващата се графична индустрия. 

Целта на обучението е да усъвършенстват професионалните знания, умения и навици на желаещите да получат качествено висше образование в сферата на графичните изкуства, съчетани с инженерна насоченост. Обучението се извършва по съвременни програми, съобразени със световните тенденции за развитие на специалността и е насочено за подготовка на бакалаври в областта на рекламата, печатните медии, съвременния издателски бизнес, маркетинга и мениджмънта на производствените процеси. 

Обучението по специалността включва освен фундаменталните инженерни науки и много специализирани дисциплини в областта на графичния дизайн, шрифта, фотографията, предпечатната подготовка, графичния софтуер, техники и технологии, материали и производствени процеси в печатната индустрия, маркетинг и мениджмънт на съвременния издателски бизнес. Студентите получават и необходимата практическа насоченост чрез провеждане на стажове и практики във водещите в областта фирми, повечето от които са разположени в Пловдив и региона.  

Студентите придобиват систематизирани основни квалификационни знания за специфичните сфери на графичният дизайн и печатните комуникации – логодизайн, графична идентичност, плакат, шрифт, продуктов дизайн, компютърна графика, печатните комуникации, международните издателски дейности, конвенционални и модерни полиграфически аспекти, книгоиздаване и общи икономически знания в контекста на печатните комуникации.

Студентът овладява тънкости и сръчности, позволяващи му да се изяви като високоподготвен и ерудиран специалист, който има квалификацията да проектира и реализира собствени проекти в целия диапазон на дизайна и печатните комуникации.  Бакалавърската програма стимулира творческия процес, чрез разнообразни модерни методи, като организиране на изложби, уъркшопи, куизи и пр., които провокират абстрактното мислене и помагат в бъдещото намиране на адекватни решения в непрекъснато променящата се бизнес-среда на печатните медии и издателските процеси в условията на глобалните процеси, трасиращи пътя на печатните комуникации в конкуренция с другите средства. 

Завършилите специалност „Дизайн и печатни комуникации” могат да повишават квалификацията си в същото професионално направление, като продължат образованието си в магистърската програма на ТУ – София, Филиал Пловдив или в други магистърски програми на висши училища у нас и в чужбина. Те получават професионална квалификация "Инженер" и могат да продължат образованието си, както в по-високата образователна степен "Магистър", така и в образователната и научна степен "Доктор", като постигнат успешна професионална и научна кариера.

Завършилите специалност „Дизайн и печатни комуникации” имат много широка възможност за реализация, като ръководни и изпълнителски кадри в различните сфери на графичната индустрия:  

• Дизайн и предпечат; 
• Реклама и визуална комуникация; 
• Материали и технологии за печатните комуникации; 
• Системи за печат; 
• Техническа и производствена дейност; 
• Проектантска и конструкторска дейност; 
• Изпитателна, диагностична и ремонтна дейност; 
• Управление и мениджмънт на производството.