Специалност Дизайн и печатни комуникации
Специалност Дизайн и печатни комуникации

Катедра „Механика“ е създадена през 1987 г. като Научно-учебен център „Механика“ с ръководител доц. Д-р инж. Ганчо Узунов. От 1988 г. Ръководители на центъра, а след това и на катедрата последователно са: проф. д-р инж. Цветан Парасков, доц. д-р Марин Памукчиев, доц. д-р инж. Дечко Русчев и проф. д-р Соня Табакова.

Катедра „Механика“ е водеща катедра за специалност „Полиграфия“, а от 2017г. и за специалност „Дизайн и печатни комуникации“. Катедрата отговаря за обезпечаването на учебния процес с подходящи преподаватели и учебно-методична лабораторна база.

Катедрата осигурява значителна част от фундаменталната общо техническа подготовка на студентите от двата факултета в Технически университет, София – Филиал Пловдив в трите образователно - квалификационни степени : бакалавър , магистър , доктор.

В катедрата се води интензивна научно - изследователска работа по няколко научни направления , от които по - важни са : приложна механика, съпротивление на материалите, термофлуидна динамика, динамика на машини, синтез и точност на механизмите, проектиране на машини и съоръжения, компютърни методи в механиката и др .

Персоналът на катедрата е общо 10 души , четирима доцента , четирима главни асистента и двама асистента.

Ръководител
доц. д-р инж. Дечко Русчев

Секретар
Катя Додова

Преподаватели
доц. д-р инж. Александър Георгиев
доц. д-р инж. Златко Златанов
доц. д-р Силвина Илиева
гл.ас. д-р инж. Деян Желев
гл.ас. д-р инж. Емил Тошков
гл.ас. д-р инж. Райчо Райчев
гл.ас. д-р инж. Чавдар Пашински
ас. д-р инж. Валери Бакърджиев
ас. инж. Владимир Ангелов